By Babbel & Krabbel Kleuter-en Bewaarskool huisves ons babas vanaf 3 maande tot kleuters in Graad R en volg 'n goedgekeurde kurrikulum en mylpaal ontwikkelingsprogram wat verseker dat u kind optimaal voorberei word vir die laerskool. Ons opgeleide personeel is betrokke by elke kind en individuele aandag is vir ons baie belangrik. Elke onderwyseres word verder bygestaan deur 'n klasassistent.

Peuters en kleuters volg daagliks 'n program wat gemik is op die ontwikkeling en bevordering van hul taal, kreatiwiteit, groot en klein motoriese spiere en alle sensoriese mylpale.  Elke klas se dagprogram is so ontwerp dat dit ouderdom spesifiek is en dat onderwyseresse die nodige aandag gee aan elke ontwikkelingsarea.

Ons versorgingsure is vanaf 06:15 tot 17:30, Maandae tot Vrydae. Ons is skool vakansies oop en sluit slegs vir die Desember vakansie naamlik die 2de Vrydag in Desember. Kleuters geniet daagliks 'n gesonde ontbyt, 'n gekookte gebalanseerde middagetes en verversings word voorsien om 10:00 en 14:30. Woensdae en Vrydae se snoepie is reeds 'n instelling by Babbel & Krabbel en ons kleuters geniet die afwisseling.

Babbel & Krabbel kleuter-en bewaarskool het verskeie geleenthede deur die loop van die jaar wat die samesyn op 'n sosiale vlak tussen kinders, ouers en onderwyseresse bevorder. Hierdie geleenthede sluit in Oupa-en Oumadag, 'n Atletiek-byeenkoms, Entrepreneursdag en nog vele meer. Meer inligting met betrekking tot ons jaarprogram is beskikbaar op ons Gebeure kalender.

 

Babbel & Krabbel houses babies from 3 months to children in Grade R and follow an approved curriculum and milestone development program that ensures that your child is optimally prepared for primary school. Our trained staff is involved with every child and individual attention is very important to us. Each teacher is also assisted by an assistant.

Toddlers and preschoolers follow
 a daily program aimed at developing and promoting their language skills, creativity, gross and fine motor muscles and all sensory milestones. Each class’ day program is specifically designed to be age appropriate so that teachers give the necessary attention to each development area.

Our care hours are from 06:15 to 17:30, Monday to Friday. Babbel & Krabbel is open during all school holidays and we only close during the last two weeks for the December holidays - the 2nd Friday in December.

Children enjoy a healthy breakfast and a cooked lunch every day with refreshments served at 10:00 and 14:30. Wednesdays and Friday tuck shop is already an institution at Babbel & Krabbel and our children enjoy the variety.

Babbel & Krabbel have several special occasions during the course of the year where the children not only stage their various talents but promote fellowship between children, parents and teachers on a social level. These events include Grandparents day, an Athletics meet, annual concert and many more. More information regarding our annual program is available on our
Events Calendar.

 

 

 

 

 

 

Terug Terug na bo