Babbel & Krabbel het sy ontstaan gehad in 1970.  Elsa Prinsloo het die skool in haar huis, die huidige baba en peuter afdeling, begin.  Sy bedryf die skool vir ongeveer 17 jaar waarna Unitas hospitaal die skool van haar koop.  Elsa het self die skool nog vir ‘n jaar bestuur waarna Loryn oorneem as hoof vir 2 jaar.  In 1993 is Louisa Burger as Hoof aangestel en bestuur Babbel & Krabbel namens Unitas tot en met Desember 2006.  In Januarie 2007 word Louisa die eienaar van die skool. 

Babbel & Krabbel het ‘n ryke geskiedenis oor die jare en spog met personeel wat oor die 20 jaar diens het by die skool.  Dit het meegebring dat die skool min personeel wisseling ervaar. 

Ons het nou kontak met die Departement van Onderwys en volg hul voorgeskrewe kurrikulums.  Ons is geregistreer by die Departement van Sosiale Ontwikkeling en spog met 'n volregistrasie.  Ons opgeleide personeel verseker dat kinders op die regte wyse gestimuleer en voorberei word. 

Dit is vir ons ‘n prioriteit om te verseker dat ons personeel gereelde opleiding ontvang en daardeur ophoogte bly van alle nuwe inligting, leermetodes en idees wat tot voordeel van ons kleuters is. 

By Babbel & Krabbel is elke kind NR 1 en streef ons daarna om kinders fisies, emosioneel en kognitief te ontwikkel. 

Babbel & Krabbel is nie net ‘n Kleuterskool nie, hier is ons ‘n familie!

 

Babbel & Krabbel found its origin in 1970.  Elsa Prinsloo started the school in her home, the current baby and toddler section.  She owned the school for approximately 17 years after which Unitas Hospital purchased the school.  Elsa stayed on as manager for another year after which Loryn took over as principle for two years.  In 1993, Louisa Burger was appointed as principle and managed Babbel & Krabbel on behalf of Unitas until December 2006.  In January 2007 Louisa became the owner of the school and has managed it since. 

Babbel & Krabbel has built up a rich history over the years and boasts staff with 20 years of service at the school.  This means that the school has little personnel change. 

We have close contact with the Department of Education and follow their prescribed curricula.  We are registered with the Department of Social Development and boast with a full registrations.  Our trained staff ensures that children are stimulated in the right way and are prepared for Primary school. 

It is our priority to ensure that our staff receive regular training and stay abreast of all new information, teaching methods and ideas that benefit our children. 

At Babbel & Krabbel every child is NO 1 and we strive to develop all children on a physical, emotional and cognitive level. 

Babbel & Krabbel nursery school and crèche is not just a pre-school, here we are a family!

 Terug Terug na bo